Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

XEOMIN

MED PATIENTENS BÄSTA FÖR ÖGONEN

Den 18 september 2017 fick XEOMIN på grundval av studiedata en uppdaterad SPC-text med en utökad indikation och andra nyheter.

Uppdateringen innebär förbättringar för patienter som lider av spasticitet i övre extremiteterna:

  • XEOMIN är nu godkänd för all spasticitet i övre extremiteter hos vuxna, oavsett genes. Nu ingår även spasticitet till följd av till exempel Cerebral Pares, MS eller traumatisk hjärnskada utöver den tidigare godkända post-stroke spasticiteten.
  • Muskler i axeln är nu inkluderade. Detta ger ger dig som behandlande läkare möjlighet att behandla fler muskler och/eller fler kliniska mönster.
  • Eftersom axeln är inkluderad har den maximala dosen ökats till 500 enheter (tidigare 400 enheter), högst 250 enheter får ges i axelmusklerna.
  • Dosökningen möjliggör att, när så behövs, på ett säkert sätt kunna behandla fler relevanta muskler, inte fler enheter per muskel. Detta betonas genom de sex distinkta kliniska mönstren för behandling samt vikten att starta med lägsta antalet enheter och sedan titrera upp dosen vid behov.
  • Under samma avsnitt; 4.2 Dosering och administreringssätt, förstärks vikten av behandlande specialists roll: ”Xeomin får endast administreras av läkare med lämpliga kvalifikationer och kunskap om användning av botulinumtoxin typ A. Läkaren ska bestämma den optimala dosen, behandlingsintervall samt antalet injektionsställen i den behandlade muskeln individuellt för varje patient. Dosnivån ska bestämmas genom titrering.”
  • Ytterligare studiedata tas upp under sektion 5.1; där administrering med upp till 600 enheter på ett säkert sätt och med goda kliniska resultat tas upp vid behandling av spasticitet i överkroppen.

För uppdateringen i sin helhet, se FASS.

 


XEOMIN® (botulinum neurotoxin typ A) [Rx] [Ff]. En injektionsflaska innehåller 50, 100 eller 200 enheter, pulver till injektionsvätska, lösning. För symtomatisk behandling av blefarospasm, cervikal dystoni av övervägande rotatorisk typ (spastisk torticollis) och av spasticitet i övre extremiteter hos vuxna. Injektionsflaska 1 styck (förmån). För 100 enheter även 6 x 1 styck (ej förmån). Senaste översyn av produktresumé: 2017-09-18. För ytterligare information se www.fass.se.

På grund av skillnader i bestämningen av styrka är doserna för XEOMIN inte utbytbara mot andra beredningar med botulinumtoxin.

Uppdaterad 29 augusti 2018

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!