Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

dexdor

dexmedetomidin

 

dexdor® (dexmedetomidin) - när du vill ha möjlighet att lättare väcka sederade patienter

Orion Pharma fick i september 2011 marknadsföringstillstånd för dexdor (dexmedetomidin) i Europa. dexdor är en selektiv α2-receptoragonist (α2:α1, 1300:1) med en halveringstid om ca 1,5 timmar. Detta möjliggör en styrbar sedering.

dexdor används för sedering av vuxna intensivvårdspatienter vilka behöver en sederingsnivå som inte är djupare än att de kan väckas av verbal stimulans (motsvarande Richmond Agitation-Sedation Scale [RASS] 0 till –3).

 

De fördelar du kan få med dexdor® vid lätt till måttlig sedering

• Väckbar patient: lättare kommunikation och bättre samarbete. 
  Lättare att utvärdera patientens mentala status.
• Verkar ångestdämpande (1).
• Underlättar urträning ur respirator. Förkortar tiden till extubation.
• Non-REM (NREM)-liknande tillstånd under sedering (2).
• Minskar förhöjd sympatikustonus som ibland ses hos intensivvårdspatienter.
• Additiv effekt med opioider, narkosgaser, midazolam samt propofol.
• Relativt liten påverkan på andning.
• Ingen ackumulering eller förlängning av t½ (infusion upp till 14 dagar)

 
Sederingseffekten från dexdor  sker via locus coeruleus i hjärnstammen, där det mesta av hjärnans noradrenalinproduktion sker och där en anhopning av α2A-adrenoceptorer finns. Denna kärna projicerar ut till en mängd organ, och styr i hög grad sympatikuspåslaget i hjärnan. dexdor förhindrar noradrenalinfrisättning (minskat sympatikuspåslag) genom att binda till α2A-adrenoceptorer, vilket leder till sederande och ångestdämpande effekter (1). Det leder även till förväntade hemodynamiska effekter som är relaterade till ett dämpat sympatikuspåslag, såsom lägre puls och lägre blodtryck. Vid höga doser kommer inbindningen till perifera α-receptorer på blodkärl att leda till en hypertension.

På spinal nivå får man en blockering av smärtimpulser och en lätt (till måttlig) analgetisk effekt kan ses. dexdor ger en additiv analgetisk effekt tillsammans med opiater och andra analgetika.

Bland andra farmakologiska effekter kan nämnas muntorrhet, anti-shivering3 och en ökad natriures och diures (1). dexdor har relativt liten påverkan på andningen.

 

dexdor® ska spädas innan användning

Beredning av lösning:
dexdor® 100 mikrogram/ml, späds i glukoslösning 50 mg/ml (5 %) eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), till en koncentration på 4 mikrogram/ml före administrering.

 

dexdor® doseras efter kroppsvikt

Dosintervallet som rekommenderas är 0,2–1,4 mikrogram/kg/timme och ska doseras till önskad sederingseffekt.

Patienter som redan är intuberade och sederade kan byta till dexdor® med en startdos på 0,7 mikrogram/kg/timme, som sedan titreras till önskat sederingsdjup inom det godkända dosintervallet.

 

Räkna ut rätt dosering med dexdor® doseringsapp

dexdor® dosing calculator finns idag för iphone och ipad samt ipod touch, en android-version är under utveckling. Ladda ned appen till din mobil eller ipad från appstore.


Det finns också doseringskort i pappersformat (beställ här): både som inplastad A4-format och i praktiskt fickformat.

 

 

  

1. European Public Assessment Report (EPAR), dexdor. 2. Nelson LE, et al. Anesthesiol 2003:98(2):426-36. 3. Talke P, et al. Anesthesiol 1997;87:835-41.

Uppdaterad 29 juni 2016

 

dexdor®  (dexmedetomidin) [Rx] 100 µg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Selektiv alfa-2-receptoragonist för sedering av vuxna intensivvårdspatienter vilka behöver en sederingsnivå som inte är djupare än att de kan väckas av verbal stimulans (motsvarande Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 till -3). Omfattas ej av förmånssystemet. Senaste översyn av produktresumé: 2016-05-26. För ytterligare information se www.fass.se

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!