Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Ritemvia

Medicinsk service

Beställ material kostnadsfritt på vår hemsida, vi har bl.a. en folder som informerar om vad en biosimilar är och förhållandet mellan en biosimilar och ett originalläkemedel (referensläkemedel). Du kan också beställa vår Ritemvia produktfolder som vänder sig till dig som ska behandla patienter med rituximab.

Viktig säkerhetsinformation: Ta även del av de material som informerar om vad man bör känna till innan förskrivning och användning av Ritemvia, d.v.s. riskerna (kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar) vid behandling med Ritemvia. Beställ material kostnadsfritt här.

En biosimilar baserad på en monoklonal antikropp

Ritemvia™ är ett antineoplastiskt läkemedel som tillhör gruppen monoklonala antikroppar (ATC-kod: L01XC02). Rituximab är en väldokumenterad monoklonal antikropp som funnits i Europa sedan 1998.1 

Ritemvia är godkänd för behandling av vuxna vid:

Non-Hodgkin lymfom (NHL)

  • För tidigare obehandlade patienter med fas III-IV follikulärt lymfom i kombination med kemoterapi. 
  • Som underhållsbehandling för patienter med follikulärt lymfom som har svarat på induktionsbehandling.
  • Som monoterapi för patienter med fas III-IV follikulärt lymfom som är resistenta mot kemoterapi eller har fått sitt andra återfall efter kemoterapi.
  • För behandling av patienter med CD20-positivt diffust storcelligt B-cellslymfom (non-Hodgkin-lymfom) i kombination med kemoterapi, CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon).

Granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA)

  • I kombination med glukokortikoider för induktion av remission hos vuxna patienter med svår aktiv GPA och MPA.

Läs mer om Ritemvia på fass.se

Referens: 1) Assessment Report Ritemvia.European Medicines Agency (EMA), 18 maj 2017.

 

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ritemvia (rituximab), monoklonal antikropp, 500 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (Rx). Ej Förmån. Indikation: Ritemvia är indicerat för vuxna vid följande indikationer: Non-Hodgkins lymfom (NHL): Ritemvia är indicerat för behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III-IV follikulära lymfom i kombination med kemoterapi. Underhållsbehandling med Ritemvia är indicerat för behandling av patienter med follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling. Ritemvia givet som monoterapi är indicerat för behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Ritemvia är indicerat för behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkins lymfom i kombination med CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednisolon). Granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit: Ritemvia i kombination med glukokortikoider är indicerat för induktion av remission hos vuxna patienter med svår aktiv granulomatos med polyangit (Wegeners) (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot murina proteiner, eller mot något av hjälpämnena. Aktiva, svåra infektioner. Patienter med svår immunsuppression. Vid reumatoid artrit, granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit även svår hjärtsvikt (New York Heart Association klass IV) eller svår okontrollerad hjärtsjukdom. Senaste översyn av produktresumé: 2018-11-29. För ytterligare information se www.fass.se.

Uppdaterad 4 februari 2019
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material för Ritemvia.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!